Studiereglement Wijnschool Pinot

 1. Aanmelding

Uw aanmelding is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en een bestelling te plaatsen in onze online omgeving. Onze bevestiging van de aanmelding maakt de inschrijving definitief.

 1. Toelating

In de cursusinformatie is aangegeven welke vooropleiding voor het volgen van een cursus wordt geadviseerd of wordt vereist. Voor het examen zal Wijnschool Pinot een advies uitbrengen voor de slagingskans van het examen. Als in het verloop van de cursus blijkt dat het kennisniveau van de student te laag is kan er een negatief advies worden uitgebracht voor deelname aan een examen. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard ten aanzien van het niet slagen van het examen. Wijnschool Pinot kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen. U ontvangt hierover dan bericht.

 1. Aantal inschrijvingen.

Wijnschool Pinot kan te eniger tijd afwijzend over uw inschrijving beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. U ontvangt hiervan telefonisch of schriftelijk bericht.

 1. Betaling

Betaling vindt plaats via IDEAL via de website bij inschrijving.

 1. Bewijs van inschrijving.

Vanaf het moment dat de bevestiging van inschrijving door ons aan u is verzonden, is de studieovereenkomst van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de cursist de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van gestelde in de annuleringsregeling (zie punt 11).

 1. Lesrooster

Wijnschool Pinot behoudt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen het bekend gemaakte lesrooster te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op de school geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaalles (op de reeds gecommuniceerde reservedata). Ook behoudt Wijnschool Pinot zich het recht voor om een wijziging door te voeren in leslokaal en docent.

 1. Verzuim

Het verzuim van lessen geeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van cursusgeld.

 1. Auteurs- en eigendomsrecht.

Het lesmateriaal waarvoor u het volledige lesgeld hebt betaald, is uw eigendom. Het auteursrecht evenwel berust bij de uitgever van het betreffende studiemateriaal. U mag het lesmateriaal of gedeelten daarvan niet kopiëren of laten kopiëren of op welke wijze dan ook verveelvoudigen of laten verveelvoudigen. Verkoop of anderszins afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.

 1. Examenaanmelding

Indien de cursus wordt afgesloten met een examen bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding aan het examen. Mocht dit examen niet voldoende worden afgesloten dan is een herkansing mogelijk.

 1. Reiskosten

Eventuele reis-, parkeer- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

 1. Annuleringsregeling
 • Voortijdige beëindiging van de studieovereenkomst is mogelijk:
 1. Tot een maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden door middel van een aangetekende brief, liefst onder opgaaf van redenen.
 2. Bij overlijden van de cursist wordt, na ontvangst van een schriftelijk bericht, de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende cursusgeld zal aan de belanghebbende worden terugbetaald.
 • Indien wordt geannuleerd binnen een maand voor aanvang van de cursus, dan is Wijnschool Pinot gerechtigd een gedeelte van het cursusgeld in rekening te brengen.
 • Na aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Wijnschool Pinot houdt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de cursist geen rechten ontleend worden. In geval de Wijnschool Pinot genoodzaakt is een cursus te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen aan de cursist worden gerestitueerd.
 1. Prijsverhoging

Wijnschool Pinot behoudt zich het recht voor cursusgelden te verhogen, indien de prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 1. Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade.

Wijnschool Pinot aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

 1. Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik.

Wijnschool Pinot aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De geschonken wijnen zijn bedoeld als proefwijnen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor verstandig alcoholgebruik.

 1. Overige bepalingen.

Alle gegevens die in de cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit studiereglement te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus die u als cursist volgt. Tevens dient de cursist akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

16.  Geheimhouding.

Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, zie ook ons privacy beleid.

17.  Bedenktermijn.

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment heeft plaatsgevonden.

Copyright voorbehouden aan Wijnschool Pinot 2019